הפחתת אגרות בנייה והטלי פיתוח

אצלנו יעמדו לרשותכם מיטב המומחים אשר יבצעו עבורכם את מכלול השלבים הנדרשים לצורך בדיקה והפחתת החיובים שלכם, על הצד הטוב ביותר:

אנו נבחן את החיוב עצמו אל מול קובעי המס הרלוונטיים.

נציג מסקנותינו בכתב.

נמשיך לפעול עד להשגת תוצאות מכסימאליות.

נוודא כי החיוב הופחת בפועל (במחשבי הרשות), לרבות הפרשי הצמדה וריבית.

אגרות הבניה מבוססות על חוק התכנון והבניה ומחויבות בתעריפים אחידים בכל אזורי הארץ בהתאם לסיווגים השונים. אגרות הבנייה משולמות בגין בניה חדשה, תוספות בנייה, המרת סוג הבנייה, שינוי בתוכניות, גם כאשר העבודות אינן טעונות בהיתר. הרשימה של העבודות הטעונות בתשלום אגרה ארוכה ומגוונת. הפחתת אגרות הבנייה מתאפשרת כתוצאה מבדיקת השטחים המחויבים וסיווגיהם.

היטלי פיתוח מבוססים על חוקי עזר ברשויות השונות. התשלומים מבוצעים בגין מערכות הביוב וגם עבור סלילת כבישים ומדרכות, הנחת צנרת מים, תיעול ויתר עבודות פיתוח. היטלים אלו מוטלים בגין מימון התשתית הפיזית על ידי הרשות המקומית. הפחתת היטלי פיתוח מתאפשרת כתוצאה מבדיקת השטחים, התעריפים לחישוב, פטורים למיניהם, מועדי התקנת התשתית ועוד.

היטל תיעול  גובהו יחושב בדרך כלל באופן יחסי לשטח הקרקע המצוי בבעלותו של בעל הנכס ולשטח המבנה שלו.

היטל ביוב מוטל עבור התקנת תשתית הביוב. ההיטל מחושב בדרך כלל באופן יחסי לשטח הקרקע המצוי בבעלותו של בעל הנכס ולשטח המבנה שלו.

היטל סלילה מוטל על בעל נכס בדרך כלל עבור סלילת כביש גובל אחד. היטל סלילה למדרכות נדרש מבעלי נכסים הגובלים באותו הרחוב. ההיטל מחושב בדרך כלל באופן יחסי לשטח הקרקע המצוי בבעלותו של בעל הנכס ולשטח המבנה שלו.

דמי הקמה להקמת מערכות מים וביוב משולם לתאגיד המים והביוב בגין התקנת תשתיות מים וביוב חדשות ו/או בניה  חדשה. החיוב מבוסס על שטח הבניה בנכס ובמכפלת התעריפים שנקבעו לתאגידי מים וביוב על ידי רשות המים..

לחברת עירונית ניסיון של שנים רבות בבדיקת חיובים של היטלי פיתוח. טיפולנו הביא לאורך השנים להפחתתם ולעיתים אף לביטולם המוחלט של חיובים רבים  וכל זאת באמצעות בדיקה דקדקנית שלחישובי הרשות ה מקומית ותאגיד המים, בדיקת תנאי חוק העזר והתמצאות בחקיקה ובפסיקה העדכניים ביותר.

 

שירותים אלה (ונוספים אחרים) ניתנים על ידי עירונית על בסיס הצלחה בלבד ונגזרים מהחסכון שיושג בפועל.

את השירותים הללו (וכן שירותים נוספים) תקבלו על בסיס הצלחה בלבד, כאחוזים מהחיסכון.